Wydrukuj stronę
Laboratoria przyszłości

Konkurs "Laboratoria przyszłości" został rozstrzygnięty, wygrała firma:
JTM s.c. Jacek Maceluch, Tomasz Wasiniewski, Mateusz Niezgoda
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 201
Cena brutto 100 699 zł

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych wraz z oprogramowaniem i instalacją oraz przeprowadzenie szkolenia w ramach  "Laboratoria przyszłości"

Postepowanie prowadzone na podstawie Procedury udzielania zamówień publicznych, załącznik nr 1 do Zarządzenia  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, nr 9/2021 z dnia 31.03.2021 r. Na podstawie  Rozdziału  7  Tryb Postępowania,  pkt. 7.2.3  Sposób postępowania przy udzielaniu zamówień, o wartości większej od 25 000 zł netto do 130 000 zł
 
 1. Nazwa i adres zamawiającego
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Targu
Plac Słowackiego 14
34-400 Nowy Targ
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych wraz
  z oprogramowaniem i instalacją oraz przeprowadzenie szkolenia w ramach  „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wad oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
 4. Dostarczone wyposażenie  musi posiadać:
- dla wyposażenia powyżej 500 zł brutto wymagana jest gwarancja co najmniej 12 miesięcy
-autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni
- serwis wsparcia technicznego / serwis obowiązkowo naterenie RP /
- wsparcie techniczne w języku polskim
- zgodności z Polską Normą
- Certyfikat CE
- dopuszczony do użytku na potrzeby Placówek Oświatowych
 1. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości podwykonawcom.
 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonania przedmiotu umowy.
 
 1. Warunki wykonania zamówienia.
 1. O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
 1. Spełniają warunki udziału w postepowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Zamawiający może dokonać oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu poprzez zastosowanie kryterium: spełnienia/nie tj. zgodnie z zasadą, czy do oferty dołączone zostały wszystkie wymagane dokumenty.
Brak wymaganych dokumentów lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta.
 
 1. Płatności.
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym , a Wykonawcą w formie polecenia przelewu po odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od wystawienia faktury, na numer rachunku bankowego wskazanego w treści faktury.
 
 1. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia  w terminie do 23 grudnia 2021 r.  zgodnie z podpisaną umową.
 
 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę.
 2. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 4. Oferta i załączniki do niej muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w KRS lub w  innym dokumencie. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, należy dołączyć do oferty właściwe umocowanie prawne.
 5. Składając ofertę Oferent musi przedłożyć:
 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego),
 2. Podpisane Oświadczenie ( wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego),
 3. Zaakceptowany wzór Umowy oraz Protokół zdawczo-odbiorczy stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego (każda strona umowy i załączników ma być parafowana),
 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, o ile ofertę składa pełnomocnik.
 1. Wszystkie składane przez Oferenta dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
 2. Wszystkie poprawki lub zmiany musza być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być numerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
 4. W przypadku złożenia ofert mailem musza one być złożone w formie PDF w jednym pliku
 
 1. Miejsce oraz termin składania ofert.
 1. Miejscem składania ofert jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Targu, Plac Słowackiego 14, 34-400 Nowy Targ – sekretariat.
 2. Dopuszcza się złożenie  ofert na adres mailowy  sekretariat@sp1.nowytarg.pl w formie PDF w pliku
 
Oferty należy składać osobiście we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres szkoły w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Oferenta z następującym napisem: Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych wraz
z oprogramowaniem i instalacją oraz przeprowadzenie szkolenia w ramach  Laboratoria Przyszłości
do  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu”.
 1. Oferty należy składać do dnia 5.12.2021 r do godziny 12.00 Decydując znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,
  a nie data jej wysłania przesyłka pocztowa lub kurierską.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze Zapytanie ofertowe: 
 1. Dostarczono pocztą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych Wykonawców,
 2. Umieszczono na stronie internetowej   Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu
 
 1. Unieważnienie postepowania.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z ważnych przyczyn,
W szczególności w przypadku, gdy najkorzystniejsza Oferta przekracza kwotę zaplanowaną przez zamawiającego na sfinansowanie niniejszego Zapytania ofertowego.
 1. Zamawiający może wycofać się z udzielenia zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyn.
 
 1. Kryteria oceny ofert.
 1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Cena – 100 %
Cena oferty jest ceną brutto.
 
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcą:
W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują poczta elektroniczną lub faksem.
Osoba upoważniona do porozumiewania się z Ofertami jest Pani Elżbieta Jankowska
W godzinach 8.00- 14.00
 
 1. Wybór wykonania zamówienia:
 1. Zamawiający przy wyborze wykonawcy zamówienia weźmie pod uwagę ofertę cenową za całość przedmiotu zamówienia.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Oferentów droga pocztową lub e-mailową.
 3. Powyższy wybór ogłoszony będzie również na stronie Internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w nowym Targu.
 
Załączniki:
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
 2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2).
 3. Oświadczenie (załącznik nr 3).
 4. Wzór umowy wraz z Protokołem zdawczo-odbiorczym (załącznik nr 4).
 5. Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (załącznik nr 5).
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (załącznik nr 6).
Podpis
Elżbieta Jankowska
Opublikował
Administrator
Data wytworzenia
09.12.2021
Data publikacji
09.12.2021, 08:36
Ilość wyświetleń
341

Poprzednie wersje

Laboratoria przyszłości

Wersja z dnia: 25.11.2021, 16:16, powód zmiany: Dodano informację o rozstrzygnięciu oferty.