Wydrukuj stronę
Prowadzenie stołówki

"Zapytanie ofertowe rozszerzone na na najem pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki i sklepiku szkolnego dla uczniów i pracowników szkoły" zostało rozstrzygnięte, wygrała firma:
Mini Bar Grażyna Kucharczyk
ul. Podtatrzańska 53d
34 - 400 Nowy Targ


Oferta czynszu: 900 zł
Cena zestawu obiadowego dla ucznia 7.00 zł
Dziękujemy wszystkim firmom za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym i wysłanie swoich propozycji.


 

OGŁOSZENIE

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWYM TARGU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE STOŁÓWKI I SKLEPIKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY.


Przedmiot przetargu: Przedmiotem najmu są pomieszczenia szkolne znajdujące się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Nowym Targu, pl. J. Słowackiego 14 w Nowym Targu tj. kuchnia szkolna z zapleczem o powierzchni 130 m2, jadalnia o powierzchni 82 m2 . Łączna powierzchnia pomieszczeń będących przedmiotem najmu wynosi 212 m2.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu: 100,00 zł netto (słownie: sto złotych 00/100) + 23% podatek od towarów i usług VAT.
 1. Pisemne oferty należy składać do 17 lipca 2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu, pl. J. Słowackiego 14.
 2. Pisemna oferta w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg na prowadzenie stołówki szkolnej w Nowym Targu” powinna zawierać:
  • imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
  • dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w działalności gastronomicznej oraz referencje o których mowa w § 2 ust.2 regulaminu przetargu,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowana miesięczna kwotę czynszu netto (nie mniejsza niż cena wywoławcza) do której zostanie doliczony podatek VAT,
  • określenie przedmiotu oferty zawierające cenę zestawu dania obiadowego dla jednej osoby dorosłej i jednego dziecka,
  • zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz oświadczenie oferenta, że nie zalega z opłaceniem podatków i opłat,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • podpis składającego ofertę,
  • wypełniony formularz oferty zał. nr 1 i zał. nr 2.
 3. Otwarcie ofert w obecności oferentów /część jawna/ odbędzie się w dniu 18.07.2018r. o godz. 12.00 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, pl. J. Słowackiego 14 Nowy Targ.
 4. Z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy najmu można zapoznać się w sekretariacie szkoły w godzinach pracy oraz na tablicy ogłoszeń szkoły.
 5. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w ciągu czternastu dni od dnia wygrania przetargu – na warunkach podanych przed rozpoczęciem przetargu. Jeżeli wygrywający przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub sam rezygnuje z podpisania umowy lub jeśli zażąda wpisania do umowy treści sprzecznych z warunkami przetargu określonymi regulaminem, organizator przetargu może odstąpić od umowy.
 6. Zastrzega się że z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości lub zamknąć przetarg bez wyboru oferty.

Nowy Targ, 27.06.2018 roku

Załączniki:
 1. Ogłoszenie - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 2. Regulamin.
 3. Wzór umowy.
 4. Załącznik nr 1 do umowy.
 5. Załącznik nr 2 do umowy
Podpis
Elżbieta Jankowska
Opublikował
Administrator
Data wytworzenia
18.07.2018
Data publikacji
19.07.2018, 09:10
Ilość wyświetleń
1618

Poprzednie wersje

Prowadzenie stołówki

Wersja z dnia: 28.06.2018, 09:27, powód zmiany: Dodanie informacji o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.