Wydrukuj stronę
Remont balustrady

"Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu balustrady klatki schodowej" w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu zostało rozstrzygnięte, wygrała firma:
Firma Usługowo-Handlowa Grzybek Dionizy
ul. Podtatrzańska 7
34-400 Nowy Targ
Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości ogółem: Cena brutto 19 600,00 zł.
Dziękujemy wszystkim firmom za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym i wysłanie swoich propozycji.

 

OGŁOSZENIE

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im .Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie remontu balustrady klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu.
 
Postępowanie prowadzone zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.), oraz na podstawie procedury zamówień publicznych załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 /2014 dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z dnia 15.05.2014 r.–
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

I Nazwa i adres zamawiającego
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu.

II Opis przedmiotu zamówienia
a) Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności
1) Podwyższenie istniejącej balustrady poprzez dospawanie dodatkowego elementu za pochwytem do 1,20 m
2) Zagęszczenie prętów wypełniających istniejącą balustradę
3) malowanie farbą olejną elementów metalowych z prętów prostych
Doprecyzowany zakres rzeczowy w
b) Założenia szczegółowe
1) Rozliczenie kosztorysowe, przy składnikach cenotwórczych podanych w ofercie.
2) Wszelkie niezbędne materiały i wyposażenie zabezpiecza wykonawca.
3) Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
4) Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót przedstawiony w przedmiocie zamówienia.
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
6) Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych lub innych stron/uczestników procesu inwestycyjnego.
7) Wykonawca zapewni bezpieczne warunki na placu budowy i w jego otoczeniu.
8) Oferenci muszą posiadać wszystkie niezbędne (wymagane prawem) uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac.
9) Do formularza załączony jest wzór umowy, która zostanie podpisana w przypadku wyboru oferty.
 
III Wymagania Zamawiającego
Montaż zgodnie z przedmiarem robót oraz :
Gwarancja: na wykonane prace na okres 60 miesięcy, a na dostarczone materiały gwarancje producenta nie krótsze niż 12 miesięcy.
 
IV Warunki wykonania zamówienia.
1) O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
 1. Spełniają warunki udziału w postepowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Zamawiający może dokonać oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu poprzez zastosowanie kryterium: spełnienia/nie tj. zgodnie z zasadą, czy do oferty dołączone zostały wszystkie wymagane dokumenty.
Brak wymaganych dokumentów lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta.
 
V Płatności
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym , a Wykonawcą w formie polecenia przelewu po odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od wystawienia faktury, na numer rachunku bankowego wskazanego w treści faktury.

VI Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia nastąpi do 29.11.2019r. zgodnie z podpisaną umową
 
VII Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferent może złożyć tylko jedna ofertę.
 1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. wraz z wynagrodzeniem kosztorysowym za wykonanie robót objętych ofertą
 2. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 4. Oferta i załączniki do niej musza być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w KRS lub w innym dokumencie. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, należy dołączyć do oferty właściwe umocowanie prawne.
 5. Składając ofertę Oferent musi przedłożyć:
a) Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do  niniejszego Zapytania ofertowego wraz z kosztorysem ofertowym.
b) Podpisane Oświadczenie ( wg. Wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego),
c) Zaakceptowany wzór Umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego (każda strona umowy i załączników ma być parafowana),
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, o ile ofertę składa pełnomocnik.
 1. Wszystkie składane przez Oferenta dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
 2. Wszystkie poprawki lub zmiany musza być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być numerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty
 
VIII Miejsce oraz termin składania ofert.
 1. Miejscem składania ofert jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Targu, Plac Słowackiego 14, 34-400 nowy Targ – sekretariat.
Oferty należy składać osobiście we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać poczta na adres szkoły dyrektor@sp1.nowytarg.pl w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Oferenta z następującym napisem:
 „Remont balustrady klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Targu”.
 
 1. Oferty należy składać do dnia 31.10.2019r do godziny 12.00  Decydując znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztowa lub kurierską.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze Zapytanie ofertowe: 
 1. Dostarczono pocztą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych Wykonawców,
 2. Umieszczono na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w zakładce BIP
 
IX Unieważnienie postepowania.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z ważnych przyczyn. W szczególności w przypadku, gdy najkorzystniejsza Oferta przekracza kwotę zaplanowaną przez zamawiającego na sfinansowanie niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający może wycofać się z udzielenia zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyn.
 
X Kryteria oceny ofert.
 1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Cena – 100 %
Cena oferty jest ceną brutto.
 
XI Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcą:
Osoba upoważniona do porozumiewania się z Ofertami jest Pani Elżbieta Jankowska  tel 605583987
 1. Inne
 1. Zamawiający przy wyborze wykonawcy zamówienia weźmie pod uwagę ofertę cenową za całość przedmiotu zamówienia.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Oferentów droga pocztową lub e-mailową.
 3. Powyższy wybór ogłoszony będzie również na stronie Internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu.
 
Nowy Targ, 16.10.2019 roku

Załączniki:
 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 wraz z wynagrodzeniem kosztorysowym.
 2. Oświadczenie - załącznik nr 2 do umowy
 3. Wzór umowy - załacznik nr 3 do umowy
 4. Przedmiar robót.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
Podpis
Elżbieta Jankowska
Opublikował
WebMaster
Data wytworzenia
04.11.2019
Data publikacji
04.11.2019, 14:02
Ilość wyświetleń
1034

Poprzednie wersje

Remont balustrady

Wersja z dnia: 16.10.2019, 09:16, powód zmiany: Dodanie informacji o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.