Wydrukuj stronę
Roboty budowalne

Unieważnia się zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2018 roku dotyczące robót budowlanych z powodu nieprecyzyjnego opisu.
 

OGŁOSZENIE

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWYM TARGU OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W NOWYM TARGU

 
Postępowanie prowadzone zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.), oraz na podstawie procedury zamówień publicznych załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 /2014 dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z dnia 15.05.2014 r.– Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Nazwa i adres zamawiającego
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu

II. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności 
 1. Montaż  hydrantów wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w ilości 12 szt.
 2. Montaż zestawu pompowego w ilości 1 kpl. zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
 III. Założenia szczegółowe
 1. Rozliczenie kosztorysowe, przy składnikach cenotwórczych podanych w ofercie.
 2. Wszelkie niezbędne materiały i wyposażenie zabezpiecza wykonawca.
 3. Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
 4. Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót przedstawiony w przedmiocie zamówienia.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 6. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych lub innych stron/uczestników procesu inwestycyjnego.
 7. Wywóz i składowanie gruzu zabezpiecza wykonawca we własnym zakresie.
 8. Wykonawca zapewni bezpieczne warunki na placu budowy i w jego otoczeniu.
 9. Oferenci muszą posiadać wszystkie niezbędne (wymagane prawem) uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac.
 10. Do formularza załączony jest wzór umowy, która zostanie podpisana w przypadku wyboru oferty.
 
IV Wymagania Zamawiającego
 1.  wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 24.08.2018 r
 2. wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie robót objętych ofertą,
 3. ofertę należy złożyć na załączonym druku - (załącznik nr 1) z kosztorysem ofertowym.
 4. Gwarancja: na wykonane prace na okres 60 miesięcy, a na dostarczone urządzenia (materiały) gwarancje producenta nie krótsze niż 12 miesięcy. 
 
V. Kryteria oceny
 Cena 100%
 
 VI. Ofertę należy złożyć  do dnia 24.07.2018 r na adres:
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym targu , Plac Słowackiego 14 34 -400 Nowy Targ w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie wewnętrznej instalacji  hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Targu”.
lub przesłać na adres e-mail dyrektor@sp1.nowytarg.pl.

Załączniki:
 1. Ogłoszenie - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 2. Przedmiot robót.
 3. Wzór umowy.
 4. Załącznik nr 1 do umowy.
 5. Rysunek – rozwinięcie instalacji hydrantowej.
Podpis
Elżbieta Jankowska
Opublikował
WebMaster
Data wytworzenia
20.07.2018
Data publikacji
20.07.2018, 19:59
Ilość wyświetleń
1468

Poprzednie wersje

Roboty budowalne

Wersja z dnia: 13.07.2018, 09:25, powód zmiany: Unieważnienie zapytania ofertowego.