Wydrukuj stronę
Zapytanie ofertowe pomoce dydaktyczne

Zamawiający informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup,
dostarczenie oraz wniesienie pomocy dydaktycznych do Gimnazjum nr 1  im. Tadeusza Kościuszki  w Nowym Targu, którą  przedstawiła firma Nowa Szkoła.                                                            ZAPYTANIE  OFERTOWE
                   na zakup, dostarczenie oraz wniesienie pomocy dydaktycznych 
                     do Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu 
 
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)) –
wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
 
 1. Nazwa i adres zamawiającego.
Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu
Plac Słowackiego 14
34-400 Nowy Targ
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie oraz wniesienie pomocy dydaktycznych do   Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 1a
  i załącznik nr 1b do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wad oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
 4. Dostarczane pomoce dydaktyczne muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii i zagwarantowania wyposażenia dobrej jakości.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonania przedmiotu umowy.
 
III. Warunki wykonania zamówienia.
1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. Zamawiający może dokonać oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium: spełnienia/nie spełnienia, tj. zgodnie z zasadą, czy do oferty dołączone zostały wszystkie wymagane dokumenty.
     Brak wymaganych dokumentów lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta.
 
 
IV. Płatności.
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi w formie polecenia przelewu po odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od otrzymania faktury, na numer rachunku bankowego wskazanego w treści faktury.
 
III. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia nastąpi  do 7 lipca 2017 r. zgodnie z po podpisaniu umowy.
 
IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferent powinien złożyć ofertę na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 5. Oferta i załączniki do niej muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w KRS lub               w innym dokumencie. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, należy dołączyć do oferty właściwe umocowanie prawne.
 6. Składając ofertę Oferent musi przedłożyć:
  1. wypełniony Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego),
  2. podpisane Oświadczenie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego),
  3. zaakceptowany wzór Umowy oraz Protokół zdawczo-odbiorczy stanowiące Załącznik    nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego (każda strona umowy i załączników ma być parafowana),
  4. pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, o ile ofertę składa pełnomocnik.
5. Wszystkie składane przez Oferenta dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7.  Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości de kompletacji zawartości oferty.
 
V. Miejsce oraz termin składania ofert.
 1. Miejscem składania ofert jest Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu  Plac Słowackiego 14,  34-400 Nowy Targ – sekretariat.
 2. Oferty należy składać osobiście we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres szkoły w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Oferenta z następującym napisem: „Oferta na Zapytanie ofertowe na zakup, dostarczenie pomocy dydaktycznych do Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu”.
 3. Oferty należy składać do dnia 14.06.2017 r. do godziny 10.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze Zapytanie ofertowe:
a) dostarczono pocztą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych Wykonawców,
b) umieszczono na stronie internetowej www.gimnazjum1.nowytarg.pl 
 
VI. Unieważnienie postępowania.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy najkorzystniejsza Oferta przekracza kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na sfinansowanie niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający może wycofać się z udzielenia zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyn.
 
VII. Kryteria oceny ofert.
1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Cena – 100 %
Cena oferty jest ceną brutto.
 
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:
W niniejszym Zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                      i Oferenci przekazują pocztą elektroniczną lub faksem.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest Pani Agata Ścirka – tel. 18 2665944 w godz. 8.00 – 14.00.
 
IX. Wybór wykonania zamówienia:
1. Zamawiający przy wyborze Wykonawcy zamówienia weźmie pod uwagę ofertę cenową za całość przedmiotu zamówienia.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą pocztową lub e-mailową.
3. Powyższy wybór ogłoszony będzie również na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu – www.gimnazjum1.nowytarg.pl

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
Podpis
Bartłomiej Szopiński
Opublikował
Bartłomiej Szopiński
Data wytworzenia
06.11.2017
Data publikacji
08.06.2017, 17:14
Ilość wyświetleń
1328