Wydrukuj stronę
Przyjmowanie skarg i wniosków

           
                                  Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity: Dz. U. z 2013r., nr 0, poz. 267).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz. 46)
Rozdział I
1. W szkole w pierwszej kolejności wnoszący skargi i wnioski kierują je do:
a) Wychowawcy
b) Pedagoga
c) Psychologa
d) Dyrektora
2. Skargi i wnioski przyjmowane są:
a) w godzinach pracy w szkole wychowawcy klasy
b) w godzinach pracy w szkole pedagoga szkolnego
c) w godzinach pracy w szkole psychologa szkolnego
d) od poniedziałku do piątku 8:00 – 15:00
3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
1/ Wzór protokołu o którym mowa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury
4. Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać niezwłocznie dyrektorowi.
5. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.
6. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych prawnych.
7. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego – anonimy.
8. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
a) Liczba porządkowa,
b) Data wpływu skargi/wniosku,
c) Data rejestrowania skargi/wniosku,
d) Adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
e) Informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,
f) Termin załatwienia skargi/wniosku,
g) Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
h) Data załatwienia,
i) Krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy.
9. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

Rozdział II

Kwalifikowanie skarg i wniosków
10. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
11. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawanie skargi lub wniosku bez rozpoznania. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.
12. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne ograny, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły.
13. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostaną bez rozpatrzenia.
14. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.
 
Rozdział III

Rozpatrywanie skarg i wniosków
 15. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
16. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:
a) Oryginał skargi/wniosku,
b) Notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
c) Materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
d) Odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
e) Inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
17. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
a) Oznaczenie organu, od którego pochodzi,
b) Wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
 c) Faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,
d) Imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
18. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

Rozdział IV

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków
19. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
20. Skargę/wniosek rozpatruje się:
a) Do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny,
b) Do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,
c) Do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana.
21. Do siedmiu dni należy:
a) Przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,
b) Przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,
c)  Przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,
d)  Przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,
e)  Zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,
f)  Udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.
 
Załączniki
1/Rejestr skarg i wniosków.
2/ Protokół przyjęcia skargi ustnej / wniosku ustnego.
3/ Notatka służbowa z postępowania wyjaśniającego.
 
 
 

Załącznik nr 1
 
REJESTR SKARG I WNIOSKÓW
 
Lp. Data wpływu
skargi/
wniosku
Data
rejestrowania
skargi/
wniosku
Adres osoby
lub instytucji
wnoszącej
skargę/
wniosek
Treść
skargi/wniosku
Termin
załatwienie
skargi/
wniosku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Załącznik nr 2
 
 
PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SKARGI USTNEJ
 
 
W dniu…………………….Pan/Pani…………………………………………………………
zam. …………………………………………………………………………………………..
Tel. …………………………………………………………………………………………..
 
Złożył(a) skargę
dotyczącą………………...................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 
Do skargi załączono następujące dokumenty:
 
1)
2)
3)
 
 
……………………………
( podpis wnoszącego skargę )
 
 
…………………………………………
( podpis przyjmującego skargę )
 
 

              
                                 
Załącznik nr 3
 

NOTATKA SŁUŻBOWA
 
Z postępowania wyjaśniającego, przeprowadzonego przez………………………………….
( imię i nazwisko, stanowisko służbowe )
 
w sprawie skargi nr……………………………………………………………………………
złożonej przez………………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko osoby wnoszącej skargę )
 
a dotyczącej: ( wskazać zarzuty )
 
1.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 
2.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 
W trakcie postępowania wyjaśniającego podjęto następujące czynności:
 
1.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 
Na podstawie przeprowadzonych czynności ustalono:
( podać stan faktyczny i odniesienia do stanu prawnego z podstawą prawną )
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 
W czasie badania sprawy poczyniono następujące spostrzeżenia:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 
Wobec powyższego należy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 ( podpis, stanowisko służbowe )
Podpis
Bartomiej Szopiński
Opublikował
Bartłomiej Szopiński
Data wytworzenia
23.11.2014
Data publikacji
23.11.2014, 10:00
Ilość wyświetleń
1582