Wydrukuj stronę
Zakup mebli #4

"Zapytanie ofertowe na zakup mebli do klas nauczania wczesnoszkolnego" zostało rozstrzygnięte, wygrała firma:
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
Zakup, montaż mebli do Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu, wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości ogółem: Cena brutto 11 974,76 zł.
Dziękujemy wszystkim firmom za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym i wysłanie swoich propozycji.


                                                                                                                                             Nowy Targ 13.05.2019r
 
 
Zapytanie ofertowe na zakup mebli do klas nauczania wczesnoszkolnego
Postepowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.). –  oraz na podstawie Procedury zamówień publicznych załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 /2014 dyr. Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z dnia 15.05.2014 r.
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)) –
wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
 1. Nazwa i adres zamawiającego
Szkoła Podstawowa Nr 1
Plac Słowackiego 14
34-400 Nowy Targ
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie oraz wniesienie mebli do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wad oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
 4. Dostarczone meble muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii i zagwarantowania wyposażenia dobrej jakości.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości podwykonawcom.
 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonania przedmiotu umowy.
 
 1. Warunki wykonania zamówienia.
 
 1. O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
 1. Spełniają warunki udziału w postepowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Zamawiający może dokonać oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu poprzez zastosowanie kryterium: spełnienia/nie tj. zgodnie z zasadą, czy do oferty dołączone zostały wszystkie wymagane dokumenty.
Brak wymaganych dokumentów lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta.
 
 1. Płatności.
 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym , a Wykonawcą w formie polecenia przelewu po odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od wystawienia faktury, na numer rachunku bankowego wskazanego w treści faktury.
 
 1. Termin realizacji zamówienia.
 
Termin realizacji zamówienia nastąpi do 14.06.2019r zgodnie z podpisaną umową
 
 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 
 1. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę.
 2. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 5. Oferta i załączniki do niej musza być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w KRS lub w  innym dokumencie. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, należy dołączyć do oferty właściwe umocowanie prawne.
 6. Składając ofertę Oferent musi przedłożyć:
 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego),
 2. Podpisane Oświadczenie ( wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego),
 3. Zaakceptowany wzór Umowy oraz Protokół zdawczo-odbiorczy stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego (każda strona umowy i załączników ma być parafowana),
 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, o ile ofertę składa pełnomocnik.
 1. Wszystkie składane przez Oferenta dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
 2. Wszystkie poprawki lub zmiany musza być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być numerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
 
 1. Miejsce oraz termin składania ofert.
 1. Miejscem składania ofert jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Targu, Plac Słowackiego 14, 34-400 Nowy Targ – sekretariat. Oferty należy składać osobiście we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres szkoły w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Oferenta z następującym napisem: Zapytanie ofertowe na zakup mebli do klas nauczania wczesnoszkolnego do  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu”.
 2. Oferty należy składać do dnia 29.05.2019 r do godziny 12.00 Decydując znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztowa lub kurierską.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze Zapytanie ofertowe: 
 6. Dostarczono pocztą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych Wykonawców,
 7. Umieszczono na stronie internetowej   Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu
 
 1. Unieważnienie postepowania.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z ważnych przyczyn,
W szczególności w przypadku, gdy najkorzystniejsza Oferta przekracza kwotę zaplanowaną przez zamawiającego na sfinansowanie niniejszego Zapytania ofertowego.
 1. Zamawiający może wycofać się z udzielenia zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyn.
 
 1. Kryteria oceny ofert.
 1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Cena – 100 %
Cena oferty jest ceną brutto.
 
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcą:
W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują poczta elektroniczną lub faksem.
Osoba upoważniona do porozumiewania się z Ofertami jest Pani Elżbieta Jankowska
W godzinach 8.00- 14.00
 
 1. Wybór wykonania zamówienia:
 1. Zamawiający przy wyborze wykonawcy zamówienia weźmie pod uwagę ofertę cenową za całość przedmiotu zamówienia.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Oferentów droga pocztową lub e-mailową.
 3. Powyższy wybór ogłoszony będzie również na stronie Internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w nowym Targu.
 
Załączniki:
 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2).
 3. Oświadczenie (załącznik nr 3).
 4. Wzór umowy wraz z Protokołem zdawczo-odbiorczym (załącznik nr 4).
 5. Zapytanie ofertowe.
Podpis
Elżbieta Jankowska
Opublikował
Administrator
Data wytworzenia
04.06.2019
Data publikacji
04.06.2019, 12:29
Ilość wyświetleń
1447

Poprzednie wersje

Zakup mebli #4

Wersja z dnia: 14.05.2019, 10:56, powód zmiany: Dodanie informacji o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.