Wydrukuj stronę
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu.
 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • Część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Brak tłumacza migowego online.
 • Część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Jankowska.
 • E-mail: dyrektor@sp1.nowytarg.pl
 • Telefon: +48 18 266 59 44

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu
 • Adres: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu, ul. Plac Słowackiego 14, 34-400 Nowy Targ
 • E-mail: dyrektor@sp1.nowytarg.pl
 • Telefon: +48 18 266 59 44
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu, ul. Plac Słowackiego 14, 34-400 Nowy Targ:
 • do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Plac Słowackiego 14 oznaczone literą A i od ul. Parkowej oznaczone literą B. Do obu wejść prowadzi chodnik. Przy wejściu A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A;
 • sekretariat znajduje się po na pierwszym piętrze po lewej stronie od wejścia A. Dalsze poruszanie się po budynku jest również możliwe dla osób na wózkach wyłącznie na parterze. Na pierwsze piętro nie można wjechać windą;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na lewo od wejścia A na końcu korytarza;
 • za budynkiem od ul. Parkowej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • na dzień przeprowadzonego badania nie istnieje funkcja dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

​Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu, realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego.

Skorzystanie z tłumacza jest bezpłatne i wymaga wcześniejszego umówianie się na wizytę w sekretariacie szkoły. 
 
Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej, która chce skorzystać z osobistej pomocy tłumacza, może wybrać jedną z poniżej wymienionych form kontaktu:
 • e-mail pod adres (formularz kontaktowy znajdujący się tutaj);
 • faksem pod numer: +48 18 266 59 44;
 • telefonicznie pod numer: +48 18 266 59 44 - za pośrednictwem innej osoby (tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy), która dokona zgłoszenia w celu rezerwacji terminu wizyty;
 • pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu, ul. Plac Słowackiego 14, 34-400 Nowy Targ;
 • osobiście, lub przez osobę wymienioną w pkt. 3, składając pisemny wniosek w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu (ul. Plac Słowackiego 14, 34-400 Nowy Targ).
Usługa dostępna jest w sekretariace szkoły na pierwszym piętrze, przy Placu Słowaskiego 14.


Inne informacje i oświadczenia

Brak.
Podpis
Elżbieta Jankowska
Opublikował
Administrator
Data wytworzenia
01.09.2019
Data publikacji
29.03.2023, 18:14
Ilość wyświetleń
252

Poprzednie wersje

Deklaracja dostępności

Wersja z dnia: 24.02.2023, 12:10, powód zmiany: Aktualizacja deklaracji dostępności Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu.