Wydrukuj stronę
UN-Roboty budowalne

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu informuje, że unieważnia się poniższe zapytanie ofertowe ponieważ oferta z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Dziękujemy wszystkim firmom za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym i wysłanie swoich propozycji.

 

OGŁOSZENIE

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWYM TARGU OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W NOWYM TARGU

 
Postępowanie prowadzone zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.), oraz na podstawie procedury zamówień publicznych załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 /2014 dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z dnia 15.05.2014 r.– Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Nazwa i adres zamawiającego
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu

II. Opis przedmiotu zamówienia

a) Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności
 1. Montaż  hydrantów wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w ilości 12 szt.
 2. Montaż zestawu pompowego w ilości 1 kpl. zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
  Informacji odnośnie projektu udziela Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ, Pan inż. Piotr Pudzisz.
b) Założenia szczegółowe
 1. Rozliczenie kosztorysowe, przy składnikach cenotwórczych podanych w ofercie.
 2. Wszelkie niezbędne materiały i wyposażenie zabezpiecza wykonawca.
 3. Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
 4. Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót przedstawiony w przedmiocie zamówienia.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 6. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych lub innych stron/uczestników procesu inwestycyjnego.
 7. Wywóz i składowanie gruzu zabezpiecza wykonawca we własnym zakresie.
 8. Wykonawca zapewni bezpieczne warunki na placu budowy i w jego otoczeniu.
 9. Oferenci muszą posiadać wszystkie niezbędne (wymagane prawem) uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac.
 10. Do formularza załączony jest wzór umowy, która zostanie podpisana w przypadku wyboru oferty.
III. Wymagania Zamawiającego

Montaż zgodnie z przedmiarem robót oraz :
 1. Hydranty wbudowane w ścianę.
 2. Wykonawca po montażu dokona próby szczelności instalacji oraz pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów  i węży.
 3. Wykonawca dokona zamurowania otworów, obrobienia wnęk, uzupełnienia uszkodzeń tynków, pomaluje  ściany w miejscach montażu w zakresie niezbędnym do zakrycia uszkodzeń powłok malarskich  w kolorach istniejących na ścianach.
 4. Izolacja ognioochronna instalacji ppoż - otulina z wełny mineralnej  min 30mm w z osłoną z folii aluminiowej.
 5. Elektrozawór Dn50 - ma zamykac instalacje bytową przy spadku ciśnienia.
 6. Rurociag do przepłukiwania instalacji Dn15.
Gwarancja: na wykonane prace na okres 60 miesięcy, a na dostarczone urządzenia (materiały) gwarancje producenta nie krótsze niż 12 miesięcy.
 
IV. Warunki wykonania zamówienia.
 1. O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
  a) Spełniają warunki udziału w postepowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  b) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający może dokonać oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu poprzez zastosowanie kryterium: spełnienia/nie tj. zgodnie z zasadą, czy do oferty dołączone zostały wszystkie wymagane dokumenty.
Brak wymaganych dokumentów lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta.
 
V. Płatności
 Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym , a Wykonawcą w formie polecenia przelewu po odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od wystawienia faktury, na numer rachunku bankowego wskazanego w treści faktury.

VI. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia nastąpi do 29.08.2018r. zgodnie z podpisaną umową
 
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę.
 2. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. wraz z wynagrodzeniem kosztorysowym za wykonanie robót objętych ofertą
 3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 5. Oferta i załączniki do niej musza być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w KRS lub w innym dokumencie. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, należy dołączyć do oferty właściwe umocowanie prawne.
 6. Składając ofertę Oferent musi przedłożyć:
a) Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do  niniejszego Zapytania ofertowego wraz z kosztorysem ofertowym.
b) Podpisane Oświadczenie ( wg. Wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego),
c) Zaakceptowany wzór Umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego (każda strona umowy i załączników ma być parafowana),
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, o ile ofertę składa pełnomocnik.
 1. Wszystkie składane przez Oferenta dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
 2. Wszystkie poprawki lub zmiany musza być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być numerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
 
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert
 1. Miejscem składania ofert jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Targu, Plac Słowackiego 14, 34-400 nowy Targ – sekretariat.
Oferty należy składać osobiście we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać poczta na adres szkoły dyrektor@sp1.nowytarg.pl w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Oferenta z następującym napisem:
 „Wykonanie wewnętrznej instalacji  hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Targu”.
 1. Oferty należy składać do dnia 13.08.2018 roku do godziny 12.00  Decydując znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztowa lub kurierską.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze Zapytanie ofertowe: 
 1. Dostarczono pocztą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych Wykonawców,
 2. Umieszczono na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w zakładce BIP
 
IX. Unieważnienie postepowania
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z ważnych przyczyn,
W szczególności w przypadku, gdy najkorzystniejsza Oferta przekracza kwotę zaplanowaną przez zamawiającego na sfinansowanie niniejszego Zapytania ofertowego.
 1. Zamawiający może wycofać się z udzielenia zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyn.
 
X Kryteria oceny ofert.
 1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Cena – 100 %
Cena oferty jest ceną brutto.
 
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcą:
Osoba upoważniona do porozumiewania się z Ofertami jest Pani Elżbieta Jankowska  tel. 605583987 lub odnośnie projektu Pan inż. Piotr Pudzisz Urząd Miasta Nowy Targ.

XII. Wybór wykonania zamówienia
 1. Zamawiający przy wyborze wykonawcy zamówienia weźmie pod uwagę ofertę cenową za całość przedmiotu zamówienia.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Oferentów droga pocztową lub e-mailową.
 3. Powyższy wybór ogłoszony będzie również na stronie Internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu.

Załączniki:
 1. Ogłoszenie - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 2. Przedmiot robót.
 3. Rysunek – rozwinięcie instalacji hydrantowej.
 4. RODO.
Podpis
Elżbieta Jankowska
Opublikował
WebMaster
Data wytworzenia
14.08.2018
Data publikacji
14.08.2018, 12:21
Ilość wyświetleń
1265

Poprzednie wersje

Roboty budowalne

Wersja z dnia: 02.08.2018, 22:28, powód zmiany: Unieważnienie zapytania ofertowego.